Over Stichting ISTIA

Stichting Istia verenigt kinderdagcentra die op antroposofische grondslag kinderopvang bieden. Stichting Istia is opgericht op 1 januari 2014 en komt voort uit verschillende initiatieven in de kinderopvang zoals die bestonden bij de vrijescholen. De kinderdagcentra van stichting ISTIA zijn gelieerd aan vrijescholen, in het bijzonder de vrijescholen die deel uitmaken van Stichting Pallas.

Doel en werkwijze

De doelstelling van Stichting istia is in de statuten vastgelegd en luidt als volgt:
De stichting heeft ten doel het opzetten, in stand houden en ontwikkelen van uiteenlopende vormen van kinderopvang voor nul- tot vierjarigen, peuteropvang voor twee- tot vierjarigen en voor- en tussenschoolse opvang voor vijf- tot twaalfjarigen alsook in de toekomst nog te ontwikkelen of ter hand te nemen vormen van kinderopvang die hieraan verwant of hierop aanvullend zijn. De kinderopvang van Istia is gestoeld op de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een voor ouders/verzorgers opzetten en in stand houden en ontwikkelen van kinderopvang, hiertoe medewerkers met passende kwaliteit en kwalificaties in te zetten en het inbedden van de kinderopvang in de lokale en regionale infrastructuur in vrijeschoolonderwijs en het hier op passende wijze onderhouden van contacten met relevante organisaties alsook de gemeentelijke overheid/-heden.

Organisatie

De stichting kent een bestuur die uit haar midden een dagelijks bestuur gemandateerd heeft voor de directe aansturing en directievoering.

De bestuursbezetting is de volgende

  • Constant Boogert, secretaris en lid dagelijks bestuur
  • Annie Storm-Schoeren, lid bestuur, lid dagelijks bestuur

De verschillende opvanglocatiesĀ hebben een locatieleider die de dagelijkse leiding heeft. Daarnaast is er op iedere locatie ook een oudercomissie.